O društvu

Srpsko društvo za mehaniku je dobrovoljna, nevladina, neprofitna, stručno-naučna, interesna, profesionalna, vanstranačka organizacija naučnih i stručnih radnika u oblasti teorijske i primenjene mehanike, zasnovana na slobodi udruživanja i otvorena za saradnju sa drugim naučno-stručnim, privrednim i ostalim organizacijama, na osnovu međusobnog uvažavanja, uzajamnog poštovanja i samostalnosti u radu, organizovana radi ostvarivanja zajedničkih i opštih interesa i ciljeva.

Ciljevi i zadaci

  • okupljanje i udruživanje naučnih i stručnih radnika koji se bave teorijskom i primenjenom mehanikom, a u cilju podsticanja, razvijanja i unapređivanja teorijske i primenjene mehanike, kao naučne discipline,
  • pomoć članovima SDM-a u naučnom i stručnom usavršavanju,
  • staranje o podizanju naučnog podmlatka,
  • omogućavanje članovima SDM-a da rade na istraživanju i proučavanju pojedinih oblasti mehanike i da u tom cilju sarađuju sa odgovarajućim ustanovama,
  • izdavanje, podsticanje i omogućavanje objavljivanja naučnih knjiga, časopisa i drugih publikacija,
  • razvijanje svih oblika dobre međusobne saradnje sa Savezom inženjera i tehničara Srbije i Inženjerskom komorom Srbije,
  • podsticanje, organizovanje naučnih skupova, izdavanje naučnih i stručnih radova, časopisa i drugih publikacija od Interesa   za članove društva.